Üzembentartói jog / Black-Car Mobil Kft.

Üzembentartói jog

Üzembentartói jog

A forgalmi engedélyben üzemben tartóként azt a magánszemélyt, jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján jogosult.

Gépjármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változást, a változástól számított 15 napon belül a jármű tulajdonosának kell bejelentenie bármely okmányirodában. 

Az okmányiroda a teljes bizonyító erejű magánokirat alapján (a hatályos változata a "Letölthető dokumentumok" menüpontban  érhető el) az új üzembentartó adatait a nyilvántartásban rögzíti, és kiadja az új üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt.

Ha az üzembentartói jog változásáról szóló okirat a kötelező tartalmi elemek valamelyikét nem tartalmazza (elegendő egyetlen elem is!), akkor az joghatás kiváltására alkalmatlan, az okmányirodai ügyintézés során nem használható fel és a változás ténye ez alapján a nyilvántartásban nem kerül bejegyzésre.

Az üzembentartónak vannak jogai és kötelezettségei.

Üzembentartói jogok:

 • a jármű időszakos műszaki vizsgáztatása,
 • a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása,
 • ismételt forgalomba helyezése,
 • forgalmi engedély, címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlása.

Üzembentartói kötelezettségek:

 • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási jogviszony fenntartása,
 • gépjárműadó fizetése,
 • az üzembentartó adatai változásának bejelentése.

Az üzembentartó személynek nyilvántartásba vétele az okmányirodai ügyintézés során hiánytalanul benyújtott kérelem esetében azonnal megtörténik.

FONTOS tudni, hogy a jármű üzembentartója nem kezdeményezheti önállóan jogviszonyának megszüntetését. Az üzembentartói jogviszony CSAK a tulajdonos egyoldalú nyilatkozatával vonható vissza.

Az üzembentartó bejegyzésével kapcsolatos kérelemhez csatolni kell:

 • az üzembentartói jog bejegyzését megalapozó magánokirat eredeti példányát,
 • az előző forgalmi engedélyt,
 • a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, 
 • műszaki adatlapot, ha a műszaki érvényességi idő lejárt.

A kérelmhez be kell mutatni:

 • magánszemély esetén
 • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
 • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
 • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása,
 • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
 • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el.

Az üzembentartói jog bejegyzésével, törlésévelkapcsolatban
felmerülő díjakról, illetékekről a "Díjak, illetékek" menüpontban tájékozódhat.

BlackCar.hu