Eredetiségvizsgálat / Black-Car Mobil Kft.

Eredetiségvizsgálat

Eredetiségvizsgálat

Az eredetvizsgálat bizonyos esetekben a forgalomba helyezés feltétele.

Eredetvizsgálatot, eredetvizsgáló állomáson kell elvégezni, melynek eredményét hatósági bizonyítvány igazolja. Azt az előterjesztéstől számított 10 napon belül kell kiadni és átvehető a vizsgaállomáson személyesen, az okmányirodában a jármű megvizsgálását követő 15 napon belül, ezt követően pedig postai úton.

Az okmányirodai ügyintézés megkezdésének feltétele a 60 napnál nem régebbi eredetvizsgálatról szóló hatósági bizonyítvány. Ezt, valamint a vizsgálat eredményét az okmányiroda hivatalból ellenőrzi. A 60 napba azonban nem számít bele az az időtartam, amíg a büntetőeljárás során a jármű lefoglalása miatt a hatóság őrizetében volt.

Az eredetvizsgálatot el kell végezni a jármű:

 • első forgalomba helyezéskor:
  • használt jármű,
  • gyártótól származó, járműkísérő lappal nem rendelkező, új jármű valamint, 
  • járműnyilvántartásba korábban még nem vett, lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor,
 • forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor,
 • forgalomból ideiglenesen kivont járművek ismételt forgalomba helyezéskor, ha tulajdonos változás következett be,
 • jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást megelőzően (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje),
 • a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor.

Forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az eredetvizsgálatot a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje, illetve javítása), és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni.

A származásellenőrzésre kötelezett, külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az eredetvizsgálatot a származásellenőrzés eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégeztetni.

Nem kell előzetes eredetvizsgálatot végezni:

 • a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén, ha:
  • annak jogalapja öröklés,
  • annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja,
  • annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,
  • a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,
  • annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű állami szervek közötti tulajdonjog-változás,
  • annak jogalapja a használt jármű (cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján) az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést,
 • Első magyaroszági forgalomba helyezéskor:
  • muzeális jellegű járművek esetén,
  • négykerekű segédmotoros kerékpárok esetén.
 • más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű (származásellenőrzését és) előzetes eredetiségvizsgálatát nem kell elvégezni, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott:
  • nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát
  • harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került.

Vizsgálatkor be kell mutatni:

 • forgalmi engedély, törzskönyv,
 • jármű tulajdonjogát igazoló okirat,
 • hatósági határozat,
 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolás (ezt az eredetiségvizsgáló állomáson kell megfizetni - "Díjak, illetékek" menüpontban),
 • az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat:
 • magánszemély esetén:
  • személyazonosításra alkalmas okmány
   (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
  • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolataa cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása,
  • személyazonosításra alkalmas okmány
   (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

Az eredetvizsgálat díjairól a
"Díjak, illetékek" menüpontban tájékozódhat.

BlackCar.hu