P-Rendszám / Black-Car Mobil Kft.

Származásellenőrzés

P rendszám

A jármű javítási és jármű kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármű más EGT-államba történő javítási, illetve kereskedelmi jellegű szállítása, illetve kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett járműre adható ki. A rendszámtábla kiadása iránti kérelem benyújtásakor a fenti tevékenységi körök meglétének igazolása nélkülözhetetlen.

A P rendszám kiadása iránti kérelem benyújtására a megyei járási hivatalokbanvan lehetőség. A kérelem teljesítése a P rendszám, az ahhoz tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint indítási napló kiadásával valósul meg. Az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességének időtartama maximálisan 12 hónap lehet. Annak lejártát követően újabb kérelmet kell benyújtani a rendszámtábla kiadására.

A kérelem benyújtásához szükéges iratok:

 • kérelem amely tartalmazza, hogy miért, milyen okból igényli a P rendszámot
 • amennyiben a P rendszámra vonatkozó tilalmak alól felmentést igényel, erre vonatkozó kérelem,
 • érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolás,
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetését tanúsító igazolás,

 • egyéni vállalkozó esetén:
 • vállalkozói igazolvány,
 • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
 • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
  • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
  • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása,
  • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 • ha a korlátozás alóli felmentés iránti kérelem benyújtására a P rendszám kiadását követően kerül sor, akkor a kérelem benyújtása, a személyazonosításra alkalmas okmányok bemutatása mellet az ezzel kapcsolatos általános tételű eljárási illeték megfizetésének igazolása is szükséges.

A P RENDSZÁM HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • P rendszám használata csak az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottja, vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy által lehetséges. A jármű vezetése is csak olyan személy által lehetséges, aki rendelkezik a gépjármûfenntartó tevékenység önálló végzéséhez elõírt képesítéssel (ezen változás szemptember 1-én lépett hatályba).
 • Indítási napló vezetése: A P rendszámmal ellátott járművel történő közlekedés során az ahhoz kiadott indítási naplót vezetnie kell. Fontos tudni, hogy annak vezetése pontosan kell, hogy történjen. Minden sort és oszlopot ki kell tölteni az itt ismertetett módon! Indítási idő percre pontosan, a P rendszámmal ellátott jármű alvázszám (csak is az alvázszám megadása lehetséges elejétől a végéig), kocsivezető neve, érkezési ideje percre pontosan.
 • P rendszámmal ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. Csak abban az esetben lehet erre használni, ha a P rendszám jogosultja rendelkezik erre vonatkozófelmentéssel és az is csak akkor, ha a kipróbálás a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. Ezen korlátozás megszegése maximum két alkalommal lehetséges, utána a P rendszám vagy rendszámok visszavonásra kerülnek 6 hónapra.

Ezeket az intézkedő rendőr a helyszínen ellenőrzi és amennyiben hiányosságot tapasztal szabálysértési feljelentést is tehet, melynek eredményeképpen az illetékes okmányiroda határozatban 6 hónaptól egy évig visszavonhatja azt az egy P rendszámot, amellyel a szabálysértést elkövették, vagy akár az összesetEzen időtartam alatt ráadásul újabb rendszámtála kiadása iránti kérelmet nem lehet benyújtani!

 Z rendszám

 • a belföldön vásárolt, illetve
 • a belföldön forgalomba helyezett jármű kivitelére (csak abban az esetben, ha a járművet a jármű nyilvántartás adatai alapján a forgalomból kivonták átmeneti időszakra annak külföldre vitele miatt),
 • indokolt esetben a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállítására,
 • az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára,
 • a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, illetve érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására,
 • a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új gépjármű külföldre viteléhez, valamint 30 napos érvényességi idején belüli visszahozatalához adható ki a jármű tulajdonjogának igazolását követően.

A kérelem teljesítése a Z rendszám kiadásával, valamint a rendszámtáblához tartozó, 30 napos érvényességi idejű ideiglenes forgalmi engedély kiállításával történik meg. Annak lejártát követően a rendszámtáblát, valamint az ahhoz kiadott forgalmi engedélyt annak érvényességi idejének lejártát követően le kell adni.

E rendszám

E rendszám kiadásával kapcsolatos kérelem bármely okmányirodában benyújtható. A kérelem teljesítése az E rendszám, valamint az ahhoz tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásával valósul meg. Az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi ideje attól függően, hogy milyen járműre kerül elhelyezésre a rendszámtábla, 30 napos érvényességi időtől maximum 6 hónap lehet.

E rendszám a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére csak egy alkalommal adható ki.

Kiadható továbbá:

 • Önjáró munkagépre,
 • kérelemre arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva és a közúti forgalomban történő ideiglenes részvétele indokolt,
 • az elveszett rendszámtábla ideiglenes pótlására.

Az E rendszámot közúti közlekedésben résztvevő járművekre a határvámhivatal adja ki, szállító eszközön behozott járműre pedig az okmányiroda.

E RENDSZÁMMAL CSAK BELFÖLDÖN LEHET KÖZLEKEDNI!

Ha a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtására is sor kerül, akkor a kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását,
 • a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit,
 • a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást,
 • a Műszaki Adatlapot,
 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
 • az E rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást,
 • magánszemély esetén:
  • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
  • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
  • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása,
  • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

P rendszámmal, és Z rendszámmal csak akkor látható el a jármű, ha az a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. Ezért a jármű üzembentartója felelős.

A P rendszám, Z rendszám, valamint az E rendszámkiadásának díjairól és illetékekről "Díjak, illetékek" menüpontban tájékozódhat.

BlackCar.hu