Forgalomból kivonás / Black-Car Mobil Kft.

Forgalomból kivonás

A forgalomból történő kivonás történhet kérelmre és hivatalból.

A kérelemre történő kivonás 3 esetét különböztetjük meg:

 • ideiglenes,
 • átmeneti időszakra és
 • végleges.

1. IDEIGLENES KIVONÁS KÉRELEMRE

Az eljárást a jármű üzembentartója, vagy a törzskönyv jogosítottja, illetve ezek meghatalmazottja bármely okmányirodában kérelmezheti szóban vagy írásban. 

A kérelemben meg kell jelölni a kivonás időtartamát.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a jármű forgalmi engedélyét,
 • igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
 • magánszemély esetén
  • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
  • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
  • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása,
  • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

Az ügyintézési határidő 30 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik a forgalomból kivonás tényének bejegyzése a jármű forgalmi engedélyébe és a rendszámtáblát érvénytelenítik az okmányirodai ügyintézés során.

törzskönyv jogosítottja által kezdeményezett eljárás esetén, ha a kérelmező tulajdonosnak nem áll rendelkezésére a forgalmi engedély az eljáró okmányiroda határozattal vonja ki a járművet a forgalomból és kötelezi a forgalmi engedély birtokosát, hogy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül mutassa be a jármű forgalmi engedélyét annak érvénytelenítése céljából. Ha ezen kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a jármű akkor is kivonásra kerül a nyilvántartás adatai alapján és végrehajtási eljárás is indul, melynek keretében ötezer forinttól ötszászezer forintig (mgánszemély esetén), vagy egymillió forintig (társaság) terjedő pénzbírsággal sújtható.

A kivonás időtartamának kezdő napja a határozat jogerőre emelkedésének napja. A kivonási időtartamának lejártát követően a jármű automatikusan forgalomba helyeződik.

Ha a forgalomból történő ideiglenes kivonást a törzskönyv jogosítottja kérelmezte, akkor a jármű ismételt forgalomba helyezését is CSAK ő kérelmezheti.

Érdemes tudni, hogy a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban a járművel részt venni nem lehet, továbbá ha a járművel újra részt kívánnak venni, akkor kezdeményezni kell annak forgalomba helyezését díj fizetés ellenében. Ebben az esetben akkor vehet részt a jármű a közúti forgalomban, ha a forgalomban tartás egyéb feltételeknek is megfelel. A kivonás időtartama egy alkalommal ismételten kérelmezhető.

HIVATALBÓL

Az intézkedő rendőr a forgalmi engedélyt elveszi, illetve a rendszámtáblát érvényteleníti, továbbá az okmányiroda a járművet a jogszabályban meghatározott időtartamra a forgalomból kivonja a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 84.§-84/A. §, valamint a 88. §-88/A. §-aiban meghatározott esetekben.

A kivonás időtartama alatt a járművel a közúti forgalomban részt venni nem lehet, csak abban az esetben, ha a kivonás okának megszüntét okirattal igazolták és a jármű ismételt forgalomba helyezése iránti kérelmet az okmányiroda teljesítette. Célszerű utóbbit ott benyújtani, ahol a járművet a forgalomból kivonták.

A BM rendelet 89. §-a határozza meg a kivonás időtartamát. A BM rendelet 92. § (2) bekezdése határozza meg azokat az eseteket, amikor a kivonás időtartamának lejártát nem kell megvárni, abban az esetben, ha a kivonás alapjául szolgáló tényállás fennállásának megszüntét az ügyfél okirattal igazolja, a járművet hivatalból vissza kell helyezni a forgalomba az okmányirodának és az eljárást meg kell szüntetnie.

2. ÁTMENETI IDŐSZAKRA

Az ezzel kapcsolatos eljárás bármely okmányirodában kezdeményezhető. A kérelem benyújtása lehetséges szóban vagy írásban.

Átmenti időszakra kell a járművet a forgalomból kivonni:

 • a jármű eltulajdonítása,
 • külföldre letelepedés, tartós külföldi tartózkodás,
 • annak külföldre történő értékesítése,
 • annak muzeális előminősítése esetén.

A kérelemhez be kell mutatni:

 • a járműre kiadott rendszámtáblát, kivéve annak eltulajdonítása esetén,
 • a kivonási okot igazoló okiratot:
  • jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentést, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozatot,
  • a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélyét,
  • a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló iratot,
  • a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolását,
 • a jármű törzskönyvét,
 • a jármű forgalmi engedélyét,
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást

 • magánszemély esetén
  • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
  • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
  • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása,
  • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

A kérelem teljesítése során a rendszámtábla visszavonásra kerül, a forgalmi engedély és a törzskönyv (ha ilyennel rendelkezik) pedig azok érvénytelenítését követően az ügyfél részére visszaadásra kerülnek.

A kivonás időtartama a kérelem érkezésétől, illetve a külfölfdi hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított tíz év. A tíz év alatt a jármű ismételt forgalomba helyezése kezdeményezhető a feltételek teljesítése esetén. Az ügyintézési határidő ebben az esetben is 30 nap, azonban ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra az okmányiroda akár azonnal is tudja teljesíteni kérelmét.

3. VÉGLEGES KIVONÁS

A jármű forgalomból történő végleges kivonása kezdeményezhető:

 • a külön jogszabályban meghatározott M1 (személygépkocsi), N1 (a legfeljebb 3500 kg össztömegű "kisteherautó") kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű eseténbontási átvételi igazolás alapján,
 • egyéb jármű esetén, ha annakismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn.

Az ezzel kapcsolatos kérelem bármely okmányirodában benyújtható. Az ügyintézési határidő általános esetben 30 nap, azonban hiánytalanul benyújtott kérelem esetén az okmányiroda azonnal teljesíti a kérelmet, melynek során a jármű rendszámtáblái, forgalmi engedélye, valamint - ha ilyennel rendelkezik - törzskönyve visszavonásra kerül.

M1, N1, valamint motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű jármű esetén a kérelemhez csatolni kell:

 • a bontási átvételi igazolást (ismételten nem helyezhető forgalomba),
 • a rendszámtáblát,
 • a jármű törzskönyvét,
 • a jármű forgalmi engedélyét.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetését tanúsító igazolást.

Egyéb jármű esetén, ha nem kívánják ismét belföldön forgalomba helyezni

A kérelemhez csatolni kell:

 • a rendszámtáblát

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a jármű forgalmi engedélyét,
 • a jármű törzskönyvét,
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást
 • magánszemély esetén
  • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata,
  • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
  • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása,
  • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.

Az forgalomból kivonással kapcsolatban felmerülő díjakról, illetékekről a "Díjak, illetékek" menüpontban tájékozódhat.

Amennyiben a jármű ismételt forgalomba helyezése érdekli, kattintson a "Forgalomba helyezés" menüpontra.

Ha a forgalomba helyezéssel párhuzamosan tulajdonjog változást is szeretne bejelenteni, vagy a bejegyzett üzembentartó törlését is kérelmezné kattintson az "Autóátírás" valamint az "Üzembentartói jog" menüpontunkra, ahol ezen eljárás feltételeit, szükséges iratokat ismerheti meg.

BlackCar.hu